9. Yritysvetoiset kasvuekosysteemit viennin vetureiksi

Tiedon määrän ja saatavuuden nopea kasvu, viestintäteknologian kehitys sekä arvoverkostojen globalisoituminen ovat jo muuttaneet innovaatiotoiminnan logiikkaa. Globaalin toimintaympäristön muutokset korostavat systeemisen lähestymistavan, yhteistyön ja avoimuuden merkitystä innovaatioiden syntyprosessissa. Tämä toteutuu parhaiten yritysten, tutkimuslaitosten, julkisen sektorin, kuluttajien ja muiden toimijoiden tiiviissä vuorovaikutuksessa eli innovaatioekosysteemeissä.

Liikennealan kasvuohjelman johtoajatuksena on tuoda ekosysteemisen ajattelun perusopit laajasti liikennealan kehittämisen ja kansainvälistymisen työkaluiksi. Kasvuekosysteemit ovat osin päällekkäisiä, dynaamisesti kehittyviä kokonaisuuksia, joissa toimijoi- den väliset kytkökset ja toimijoiden tekemät valinnat vaikuttavat yhdessä saavutettavaan lopputulokseen. Liikenneala on tunnistettu merkittäväksi digitaalisen alustatalouden, tekoälyn, IoT:n ja diagnostiikan, VR- ja AR- ratkaisujen, koneoppimisen ja kyberturvallisuu- den sovelluskohteeksi. Kasvuekosysteemin on oltava riittävän avoin, jotta nopeasti kehittyvistä teknologioista saadaan mukaan kokonaisuuden kannalta parhaiten soveltuvat ratkaisut. Osana kasvuekosysteemien välistä kytkeytymistä onkin toteutettava myös tulevaisuuden liiketoiminta- ja teknologiamahdollisuuksien jatkuvaa seurantaa ja ennakointia, hyödynnettävä kansainvälisen verkoston parhaita osaajia sekä tunnistettava lupaavimpia kehitysalueita, joihin panostetaan.

Voittavien yritysvetoisten liiketoimintaekosysteemien kokoamisessa on lähtökohtana oltava uusien markkinamahdollisuuksien tunnistaminen ja jopa luominen sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Ekosysteemien kokoamisen ja orkestroinnin perus- tana on liiketoimintapotentiaalin tunnistaminen, yhteisen vision muodostaminen sekä toteuttamiseen tähtäävän tiekartan muodostaminen.
Ekosysteemin kokoajan on tunnistettava tarvittavat huippuosaamisen alueet ja mahdolliset osaamisaukot sekä saatava mukaan ekosysteemissä tarvittavat kansainvälisesti kilpailukykyiset toimijat.

TOIMENPITEET 2018-2022

1. Tunnistetaan ja sitoutetaan kasvuekosysteemien keskeisimmät toimijat sekä kansainvälinen liiketoimintapotentiaali, ml. osaamismassan varmistaminen, yhteinen visio, toimijoiden roolit ja vastuut, kytkökset globaalien liiketoimintaekosysteemien orkestrointiin, mahdollisuudet liiketoiminnan skaalaamiseen ja rahoitusmahdollisuuksien riittävyys Suomessa. (Veturiyritykset, KIBS-toimijat, Business Finland, ekosysteemien avaintoimijat, rahoittajat ja tutkimuslaitokset: 2018).

2. Muodostetaan kasvuekosysteemien yhteiset sekä ekosysteemikohtaiset pelisäännöt, mm. toimintatavat, tiedon, teknologian ja liiketoimintamallien jakamisen ja omistajuuden käytännöt sekä tulosten ja panostusten jakamiseen liittyvät pelisäännöt. Tässä tulee huomioida myös kasvuekosysteemin toimijoiden muuttuminen kuten uusien toimijoiden liittyminen tai nykyisten lähteminen kehitystyön (Ekosysteemien avaintoimijat ja koordinaattori(t), Business Finland: 2018).

3. Organisoidaan tunnistettujen kasvuekosysteemien yhteinen ja koordinoitu kehittäminen, mm. jatkuvan fasilitoinnin, tiedonjaon ja ekosysteemin kypsyysasteen mukaisen ohjausmallin määrittäminen (ohjausryhmä, seuranta ja mittarit). Varmistetaan liikenteen alaan vahvasti vaikuttavien ja ekosysteemejä poikkileikkaavien teemojen integrointi kehitystyöhön, kuten tekoäly, big data, alustatalous, automaatio ja kyberturvallisuus. (Ekosysteemin koordinaattori(t), TEM, Business Finland ja muut avaintoimijat: 2018–2022).