1. Yhteinen tahtotila ja mahdollistava hallinto

Kasvuohjelman ekosysteeminäkökulma korostaa julkishallinnon roolia yritysten aktiivisena yhteistyökumppanina ja uusien markkinoiden rakentajana. Julkishallinto luo toiminnallaan edellytyksiä uusien liiketoimintaekosysteemien kehittymiselle.

Julkisen sektorin roolina on toimia etenkin mahdollistajana niin kokeilujen, hankintojen kuin lainsäädännön ja politiikan kautta.  Julkinen sektori ei valitse voittajayrityksiä ja -aloja, vaan pyrkii tiiviissä vuorovaikutuksessa yrityskentän toimijoiden kanssa tunnistamaan ja kehittämään lupaavilta vaikuttavia ekosysteemejä. Lainsäädäntötyössä ennakoidaan ja varaudutaan uusien ratkaisujen tuomiin mahdollisuuksiin ja muuttuviin tarpeisiin sekä luodaan markkinoilla tilaa uusille toimintamalleille.

Yksityisen sektorin tuotekehitys- ja investointipanostusten aktivoimisessa on tärkeää harjoittaa johdonmukaista ja pitkäjänteistä politiikkaa. Erityisen tärkeää on saada aikaiseksi mahdollisimman laaja niin julkisen kuin yksityisen sektorin sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin sekä politiikkaan, lainsäädäntöön ja linjauksiin.

Kasvuohjelman puitteissa pyritään kaikkien eri osapuolten kesken vahvistamaan julkisen sektorin mahdollistavaa roolia yritysten kasvun edistämisessä ja luottamuksen rakentamisessa.

TOIMENPITEET 2018–2022

1. Laaditaan liikennealan pelikirja, jossa selkeytetään julkisen ja yksityisen sektorin roolit markkinoilla sekä sitoutetaan kaikki toimijat yhteisiin pelisääntöihin. Pelikirjan sisällön puitteissa kirkastetaan ne toimet, joilla etenkin julkinen sektori pystyy edistämään yritysvetoisen kasvun syntyä samalla, kun sen omat tavoitteet saavutetaan tehokkaammin. (TEM & LVM, yritykset, kaupungit ja kunnat, TKI-toimijat: 2018).

Lisätietoa: Liikennealan pelikirja lausuntopalvelussa.

2. Luodaan mekanismi, jolla kasvuohjelman yritystoimijat ja ekosysteemit pystyvät tehokkaasti välittämään tietoa niiden kohtaamista pullonkauloista kasvuohjelman neuvotteluryhmälle. (Kasvuohjelman neuvotteluryhmä (ks. Luku 5): 2018-.

3. Tarkastellaan ja kehitetään uusia ja käytössä olevia taloudellisia ohjausmekanismeja (kannusteet, tuet ja verotuskäytännöt) siten, että ne tukevat sekä kestävän politiikan että kasvuohjelman tavoitteita. (LVM, yritykset, ohjausmekanismeista vastaavat tahot kattavasti, TKI-toimijat: 2018- : välitarkastelu 2020).