2. Kaupungit edelläkävijämarkkinoiden alustana

Älykäs ja vähäpäästöinen kaupunkikehitys tarvitsee liikkumisen laadukkaan palvelutason. Kaupungit toimivat hyvänä kumppanina uusien ratkaisujen kehittämisessä ja testausalustoina joukkoliikennetarjontaa täydentävien palvelujen kehittämisessä. Liikennepalvelujen nopea kehittyminen haastaa ja kirittää myös kaupunkikehittämistä positiivisella tavalla.

Kaupungit voivat monin eri tavoin edistää liiketoimintaa, joka rakentuu ja kehittyy älykkäiden ja kestävien liikkumisen ratkaisujen ympärille. Kaupunkien kehittäminen tarjoaa yrityksille mielenkiintoisia innovatiivisen hankinnan kohteita, edistyksellisiä testaus-, kokeilu- ja pilotointiympäristöjä sekä mahdollisuuden kotimarkkinareferensseihin ja uudenlaisten liiketoimintamallien kehittämiseen.

TOIMENPITEET 2018-2022

1. Edistetään kestävän ja vähäpäästöisen liikenteen ja liikkumisen ekosysteemien syntymistä. Suositaan systemaattisesti päästöttömiä joukkoliikennemuotoja, edistetään sähköautojen latausverkon rakentumista sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien saatavuutta. Testataan ja otetaan käyttöön uusia innovatiivisia kannusteita kestävään ja vastuulliseen liikkumiseen, kuten liikenteen käyttäjälähtöinen päästökauppamalli. Kannustetaan yrityksiä mukaan päästöttömän liikkumisen edistämiseen. Varmistetaan matkaketjujen näkyvyys ja kilpailuedut suhteessa auton omistamiseen ja käyttämiseen. (Suuret kaupungit, HSL, Lahden kaupungin CityCap -hanke, Suomen kasvukäytävä -verkosto: 2018–).

2. Mahdollistetaan saumattomat julkisten ja yksityisten operaattoreiden tuottamat, eri liikkumismuotoja hyödyntävät ovelta ovelle -matkaketjut kaupunkien sisäisissä ja niiden välisissä yhteyksissä. Kuvataan eri toimijoiden roolit ja tahtotila MaaS-palvelujen kehittämisessä ja käyttöön ottamisessa. Tuetaan roolien vahvistumista ekosysteemityöllä. Mahdollistetaan MaaS-operaattoreiden toiminta 1.7.2018 voimaan tulevan liikennepalvelulain mukaisesti. Kehitetään asemanseutuja liikkumisen solmupisteinä matka- ketjujen ja liikkumispalvelujen palvelutason parantamiseksi. (Kuutoskaupungit, Ympäristöministeriö, HSL, ITS Factory, Suomen kasvukäytävä -verkosto: 2018–2019).

3. Kehitetään kaupunkiympäristössä olevaa älyliikenteen kokeilu-, kehitys- ja palvelualustatoimintaa yhdessä alan yritysten kanssa. Vahvistetaan kokeilujen avulla älyliikenne-ekosysteemin kasvua ja kilpailukyvyn kehittymistä. (Liikennelabra, suuret kaupungit, muut älyliikenteen kehitysalueet, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, Suomen kasvukäytävä -verkosto, ITS Factory, HSL: 2018–).

4. Luodaan kaupunkialueille automaattisen liikenteen kehitysalueet. Rakennetaan kaupunkialueille automaattisen joukkoliikenteen alueita ja automaattiliikenteen testaus- ja kehitysalueita tiedonsiirtoverkkoineen. Pilotoidaan robottibusseja kaupunkiympäristössä, erityisesti asemanseutujen syöttöliikenteessä ensimmäisen ja viimeisen kilometrin liikkumisratkaisuina tavoitteena vakiinnuttaa robottibussit osaksi arjen liikkumista. Luodaan citylogistiikan, keskustojen jakelujärjestelmien ja satamien automaation sekä C-ITS -ratkaisujen pilotointia mahdollistavia alueita. (Liikennelabra, ITS Factory & älyliikenteen kehitysalueet, suuret kaupungit, Maanmittauslaitos, Suomen kasvukäytävä -verkosto: 2018–2019).

5. Kehitetään kaupunkialueiden liikennejärjestelmän reaaliaikaista tilannekuvaa kaikki liikennemuodot huomioiden. Toteutetaan tekoälyä hyödyntäviä liikenneaiheisia hankkeita ja haetaan niille rahoitusta. Vahvistetaan yritysten ja tutkimuslaitosten osaamista massadatan keräämiseen, varastointiin ja analysointiin liittyen. Aloitetaan konkreettiset kokeilut osaamisen kehittämiseksi ja referenssikohteiden saamiseksi. (Suuret kaupungit: 2018–).

6. Varmistetaan liikenteen digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen suurissa kaupunkikehityshankkeissa projektien alusta saakka. Käydään aktiivista markkinavuoropuhelua tarjolla olevista ratkaisuista ja käytetään hankkeita kehitysalustoina. (Kaupungit, kaupunkikehityshankkeet: 2018–).