5. Monipuolisella rahoituksella vipua kehittämiseen

Liikenteen alaa mullistavien innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittäminen ja rahoittaminen edellyttää aktiivista yhteistyötä julkishallinnon, yritysten, sijoittajien ja tutkimuslaitosten välillä. Kun haetaan kansainvälistä menestystä ja kisataan maailman parhaiden kanssa, tarvitaan yhteinen näkemys suunnasta ja tulevaisuuden kehityskohteista.

Resurssit tulee yhdistää laajemmiksi kokonaisuuksiksi, joilla on kunnianhimoinen tavoite sekä laaja osallistuja- ja rahoituspohja. Tällaisiin kokonaisuuksiin voivat osallistua myös tahot, jotka eivät tarvitse välttämättä rahoitusta, mutta haluavat osallistua ekosysteemiseen kehittämiseen.

Kansainvälisten läpimurtojen kehittäminen edellyttää laajaa sektorit ja myös valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Innovatiivisilla PPPP-kumppanuusmalleilla (Public-private-people-partnerships) pyritään varmistamaan kaupunkien, yritysten ja pää- omasijoittajien pitkän tähtäimen investoinnit. Näiden avulla rahoitetaan esimerkiksi ekosysteemien johtamista ja osaamisen kehittämistä, yrityshautomoita, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kylkeen syntyviä startup-yrityksiä tai suuryrityksistä alkunsa saavia spinoff–yrityksiä.

Liikenneala voi hyödyntää EU:n rahoitusohjelmia paljon nykyistä enemmän, mutta tämä edellyttää toimijoilta lisää aktiivisuutta ja panostusta hakuprosesseihin.

Liikennealan yhteinen kasvutarina ja sitä tukeva kasvuohjelma luovat uskoa ja ennakoitavuutta sekä houkuttelee investointeja. Kasvutarinaan kytketyt kokeilualustat auttavat säilyttämään yritysten TKI – toimintoja Suomessa.

TOIMENPITEET 2018–2022

1. Valmistellaan liikenteen kehittämis- ja kansainvälistymis- ohjelma. Tavoitteena on monivuotinen laaja kokonaisuus sisältäen TKI -rahoitusinstrumentit sekä Export- ja Invest in -toimet. (Business Finland: 2018).

Toimenpide käynnissä, lisätietoa: Business Finlandin Smart Mobility -ohjelma.

2. Alueellisen liikkumisen rahoitushaku edelläkävijähankkeille ja -kokeiluille, jotka edistävät liikenteen merkittävää tehostamista resurssiviisauden ja kiertotalouden näkökulmasta. Rahoitettavat hankkeet tähtäävät laajaan systeemitason muutokseen yhteiskunnassa. Hankkeet hyödyntävät tulevia hallinnollisia uudistuksia ja rakentavat eri tahojen, kuten julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä. (Sitra, yritykset, julkisen sektorin toimijat, tutkimuslaitokset: 2018–2019).

Toimenpide käynnissä, lisätietoa: Sitran ALPIO-hanke.

3. Käynnistetään yhteiset aktiviteetit, joilla parannetaan EU-rahoitushakemusten laatua systemaattisesti. Verkotetaan nykyiset aktiiviset toimijat ja laajennetaan konsortioihin osallistuvien määrää. Hyödynnetään tehokkaammin hyviksi tunnettuja kansainvälisiä verkostoja. Varmistetaan monipuolinen osaaminen, yhdistetään erikokoisia toimijoita ja parannetaan hakemusten läpimenomahdollisuuksia. (Business Finland, VTT, yliopistot ja ammattikorkeakoulut, kasvu- yritykset: 2018–).

4. Kehitetään systemaattinen toimintatapa, jossa liikennealan toimijoille viestitään sopivimmista julkisista ja yksityisistä rahoitusmahdollisuuksista innovaatioprosessin eri vaiheissa ja edistetään toimijoiden ja toimenpiteiden uskottavuutta rahoittajan silmissä (Business Finland ja muut julkiset rahoittajat, yksityiset rahoittajat, kasvuyritykset: 2018).

5. Käynnistetään keskeisten toimijoiden yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on varmistaa Suomen liikennevakuutusjärjestelmän kattavuus, kun kuljettajan asema muuttuu automaation yleistyessä. Yhteistyöfoorumin tavoitteena on varmistaa liikennevakuutusjärjestelmän ajantasaisuus uudistusten keskellä sekä luoda liikennevakuutusjärjestelmästä kansallinen kilpailuetu mahdollistaen uusien innovaatioiden testaamisen ja varhaisen käyttöönoton Suomessa. (Liikennevakuutuskeskus, vakuutusyhtiöt, Trafi: 2018–2022).