4. Tutkimuksella ja koulutuksella kilpailuetua

Eri osapuolten näkökulmat huomioon ottava ja kattava kansallinen näkemys tukee tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan suuntaamista eri hallinnonalojen yhteisten tavoitteiden ja tunnistettujen mahdollisuuksien mukaisesti.

Tekemisen kohdistaminen merkittävimpiin asioihin sekä tehokas kansainvälinen vaikuttaminen edellyttää syvällistä ymmärrystä ratkaisujen ja päätösten vaikuttavuudesta sekä kansallisiin tavoitteisiin että yritysten kilpailukykyyn.

Tutkimukseen kohdennettavien resurssien rajallisuus edellyttää kokonaiskuvan ymmärtämistä sekä kykyä kohdentaaresurssit viisaasti. Lisäksi vaaditaan ennakkoluulotonta yhteistyötä yli hallinnonalojen. Näin toimimalla tavoitellaan sekä tehokkaammin hyödynnettäviä t&k -tuloksia että merkittävää liiketoimintaa tuottavia innovaatioita. Tiedonvaihto eri osapuolten nykyisistä ja tulevista tutkimus- ja kehityshankkeista mahdollistaa oppien ja kokemusten vaihdon sekä synergioiden tunnistamisen.

Yhteiset panostukset ja tutkimusyhteistyö tukevat kasvuekosysteemien toimintaa sekä edistävät uusien käyttäjätarpeiden, heikkojensignaalien, liiketoimintamahdollisuuksien ja sovelluskohteiden tunnistamista.

Julkiset pilotointiympäristöt, tutkimuslaitosten testilaboratoriot ja yritysten kehitysalustat mahdollistavat monipuolisten palveluiden ja teknologioiden ketterät kokeilut.  Yhteiskäyttöiset  resurssit, alustat ja verkostot vauhdittavat tutkimuslaitosten ja yritysten kylkeen syntyvää spinoff- ja startup- toimintaa.

TOIMENPITEET 2018-2022

1. Käynnistetään yhteistoiminta- ja innovaatioalusta TransDigi tuo yhteen eri hallinnonalojen julkiset toimijat, laajan tutkijajoukon (yliopistoja sekä ammattikorkeakouluja) ja yksityisen sektorin toimijoita eri aihepiireistä (älykäs infra, energia ja ajoneuvot sekä informaatio- ja liikkumispalvelut). Toiminnassa tarkastellaan kehittyvää liikennejärjestelmää ja siihen liittyvää liiketoimintaa ja inno- vaatioita kokonaisuutena. (VTT,Aalto yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Ilmatieteen laitos, Metropolia AMK, Lapin AMK, Turun AMK ja XAMK, TEM, LVM, VM, HSL, Trafi: 2018–2020).

Lisätietoa:

TransDigi -hankkeen sivusto

Research Alliance for Autonomous Systems

2. Osaamisen ennakointifoorumin liikenteen ja logistiikan ennakointiryhmä tunnistaa alan merkittävät muutokset, joilla on vaikutuksia alan osaamisen ja työelämän tarpeisiin 10–15 vuoden tähtäyksellä. Ryhmä selvittää, millainen osaaminen on tulevaisuudessa tarpeen liikenteen ja logistiikan Varmistetaan liikenteen ja logistiikan alan koulutuksen laadullinen ja määrällinen vastaavuus työelämän tarpeiden kanssa. (Opetushallituksen koordinoima liikenteen ja logistiikan ennakointiryhmä: 2017– 2020).