3. Digitaalinen tieto hyötykäyttöön

Data on uusien liikennepalveluiden rakennusmateriaali ja tulevaisuuden polttoaine. Tiedon kerääminen ja saatavuus ovat innovaatiotoiminnan, kasvun ja yhteiskunnan läpinäkyvän kehityksen kannalta keskeinen tekijä. Tietovarannot yhdistettynä jatkuvasti kehittyviin isojen tietomassojen hyödyntämismenetelmiin tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle.

Suomalaisten yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen vaikuttaa merkittävästi se, miten yritykset onnistuvat hyödyntämään alustatalouden mahdollisuudet ja synnyttämään globaaleille markkinoille skaalattavia palveluja. Kotimaan toimintaympäristöllä on tässä merkittävä vaikutus.

Tällä hetkellä liikennealan tietopääoma on hajallaan eri toimijoilla ja se on rakentunut vuosien varrella siilomaisesti toimijoiden roolien mukaan. Alustatalouden ratkaisut ja uudet toimijat haastavat sekä vallitsevat toimijarakenteet että liikennealan nykyiset tietorakenteet. Uudet radikaalit innovaatiot syntyvät usein yhdistämällä uudella tavalla eri toimialoilla olevaa tietoa.

Yritysten kasvun näkökulmasta eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen on tärkeää. Tässä kehitystyössä virtaviivaistetaan ja tuotteistetaan liikennealan tietopääomia ja määritetään mm. tietorajapintojen, niiden toimintalogiikan sekä tietojen hyödyntämisen säännöt.

Tietoa ja sen hyödyntämistä ei kuitenkaan tulisi nähdä erillisenä kokonaisuutena tai toimenpiteenä, vaan se tulisi huomioida osana kaikkia liikennealan kasvuun tähtääviä toimia.

TOIMENPITEET 2018–2022

1. Jatketaan liikennealan tiedon avaamista tarvelähtöisesti keskittyen erityisesti toimenpiteisiin, joilla yksityisten toimijoiden hallussa oleva tieto valjastetaan liikennealan kasvun ja kehityksen tueksi nykyistä tehokkaammin. Samalla investoidaan liikennetiedon saatavuutta ja laatua parantaviin toimiin. (Kuutoskaupungit, Suomen kasvukäytävä -verkosto, yritykset, Liikennevirasto, Liikennelabra, Trafi, Ilmatieteen laitos ja muut erilaista liikenteeseen ja liikkumiseen kytkeytyvää tietoa tuottavat ja/tai hallinnoivat tahot: 2018–).

2. Kehitetään ja kokeillaan menetelmiä sekä toimintamalleja, joilla voidaan yhdistää eri sektorien tietoja (esimerkiksi liikenne, energia, terveys, asuminen). Kannustetaan yrityksiä hyödyntämään yhdisteltyjä tietovarantoja uusien palvelujen muotoilussa. (Trafi/Liikennelabra, Liikennevirasto, Business Finland, yritykset: 2018–2020).

3. Toteutetaan liikenteen palveluja My Data -periaatteiden mukaisina. Käynnistetään kokeiluja, joissa käyttäjän suostumuksella tapahtuvalla useamman toimijan hallussa olevan henkilökohtaisen tiedon yhdistämisellä synnytetään uusia palveluita. (Trafi/Liikennelabra, yritykset: 2018–2022)