6. Kokeiluilla kehityksen kärkeen

Tulevaisuudessa liiketoiminnan kehitystä tukevat testialustat sekä edellytykset erilaiselle kokeilutoiminnalle tulevat olemaan entistä merkittävämpiä kansainvälisiä kilpailutekijöitä. Yritykset suuntaavat sinne, missä niillä on parhaatlähtökohdat omien ratkaisujen kehittämiseen, kokeilemiseen ja skaalaamiseen.

Toimiva käyttäjälähtöinen kokeiluympäristö ja -yhteistyö juurruttaa ja sitouttaa sekä kotimaiset että kansainväliset yritykset Suomeen. Testialustat kytkeytyvät vahvasti mm. julkiseen sektoriin, rahoitukseen, hankintoihin, TKI-toimintaan  ja Suomen liikennealan kasvutarinaan.

Liikennealan kasvun tukemiseksi tarvitaan sekä teknologian että palvelujen kehittämiseen soveltuvia alustoja. Alustaekosysteemin tulisi olla riittävän kattava ja monipuolinen huomioiden erilaisten toimijoiden tarpeet. Lisäksi kullekin alustalle tulisi määritellä selkeä tarkoitus, pelisäännöt, toimintaperiaatteet ja markkinointitoimet.

Alustoja rakennettaessa tulisi tunnistaa Suomen kansainväliset vahvuudet ja erottautumistekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi arktinen sijainti, olosuhteet ja näihin liittyvä osaaminen sekä Suomen edistyksellinen kokeiluihin ja palvelukehitykseen kannustava toimintakulttuuri ml. lainsäädäntö. Näitä vahvuuksia on jo hyödynnetty laajasti, joista esimerkkeinä isojen rengas- ja autonvalmistajien käyttöön rakennetut testialueet Lapissa, avattu Aurora-älytie Muoniossa, autonomisen meriliikenteen testausalue Jaakonmeri sekä lukuisat kaupunkiympäristöihin rakennetut testaus- ja kokeiluympäristöt.

Kaupungeilla on keskeinen rooli kokeilutoiminnan mahdollistajana. Kaupunkien hankkeiden puitteissa tapahtuvissa kokeiluissa ja hankinnoissa tulee kiinnittää huomiota mekanismeihin, joilla menestyksekkäät ratkaisut skaalataan isompaan mittakaavaan.

Kokeiluissa ja testialustoissa keskitytään synergioiden ja skaalautuvuuden mahdollistamiseen, jolloin onnistuneet kokeilut synnyttävät uusia palveluja. Valtakunnallista tiedonvaihtoa, synergioiden löytämistä ja markkinointia edistää mm. Liikennelabra, joka kokoaa yhteen testiympäristöjä, kokeiluja ja hankkeita.

TOIMENPITEET 2018-2022

1. Synnytetään kansainvälisesti korkeatasoinen, markkinakokeilut mahdollistava älyliikenteen testialueiden verkosto sähköisille ja autonomisille ajoneuvoperheille kattaen maa-, raide-, ilma- ja meriliikenteen. Verkosto sisältää sekä kaupunkiympäristöjä että erilaisia julkisten ja yksityisten toimijoiden hallinnoimia testialueita. (Liikennevirasto, Trafi, Kuutoskaupungit, Business Finland, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, Suomen kasvukäytävä -verkosto, ITS Factory & muut älyliikenteen kehitysalueet, alan yritystoimijat: 2018–).

2. Luodaan Smart Countryside -teemasta vahva suomalainen osaamisalue. Verkotetaan liikenne- ja maaseutualan asiantuntijat keskenään alan tutkimusosaamisen kehittämiseksi ja kokeilutoiminnan aktivoimiseksi. Selvitetään Smart Countryside -ekosysteemin potentiaali. (LVM, TEM, MMM, YM, Liikennelabra, Suomen kasvukäytävä -verkosto, yritykset: 2018-).

3. Kootaan testialueverkoston testausalustojen keskeiset tiedot yhteen paikkaan, josta ne ovat helposti saatavilla. Kehitetään verkoston markkinointimateriaalia ja tehdään edistyksellisestä testaamisesta osa laajempaa yhteistä Suomi-tarinaa. (Trafi/Liikennelabra, Business Finland, testi- alustoja hallinnoivat tahot, alan yritystoimijat: 2018–).