8. Kansainvälistyminen kaikkien ulottuville

Kansainvälinen yhteistyö, edunvalvonta, verkostoissa näkyminen ja alan yhteinen vahva tarina luovat pohjaa yritysten kasvulle. Kansainvälisen kasvu edellyttää ainutlaatuisuutta, keskittymistä tarkasti harkittuihin markkinasegmentteihin ja kansainvälisiä suhdeverkostoja. Alan yhteinen tarina luo kaikille toimijoille uskottavuutta myytäessä ratkaisuja isoille kansainvälisille toimijoille.

Merkittävin liiketoimintapotentiaali on Suomen rajojen ulkopuolella. Yhteistyöfoorumit ja verkostot toimivat ovenavaajien roolissa ja nopeuttavat pääsyä uusille markkinoille. Kasvu edellyttää sopivien paikallisten kumppaneiden löytämistä. Lisäksi hyödynnetään paikallisen liiketoimintakulttuurin tuntevia vientiverkostoja sekä kohdennettuja korkean tason vienninedistämismatkoja.

Suomalaisen osaamisen ja innovaatioiden tuloksellinen markkinointi ja myynti ponnistaa tunnistetusta kilpailukyvystä, voittavista ekosysteemeistä ja menestystarinoista. Liikenneteemalle luodaan yhtenäinen ja uskottava tarina, joka hyödyttää sekä liiketoimintaekosysteemejä että yksittäisiä yrityksiä näkyvyyden ja uusien kauppojen saamisessa. Yhteinen viesti rakennetaan niin, että yritykset voivat käyttää sitä osana omaa markkinointiaan. Näin jokaisen toimijan viestintä tukee myös alan muita yrityksiä.

Kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen parantaa suomalaisten kasvuekosysteemien mahdollisuuk- sia maailmanmarkkinoilla. Edistämällä rajat ylittävää lii- kennealan yhteistyötä, edunvalvontaa ja standardeihin vaikuttamista vauhditetaan myös suomalaisten yritysten menestystä. Mahdollisuuksia ja tahtoa tiiviimpään yhteistyöhön on sekä idässä, etelässä että erityisesti pohjoismaisella tasolla. Suomi voisi toimia veturina pohjoismaisen yhteistyön tiivistämisessä esimerkiksi yhteispohjoismaisen liikenteen digitaalisen ja sähköisen infrastruktuurin yhtenäistämisessä.

TOIMENPITEET 2018-2022

1. Kehitetään Suomen liikennealasta vetovoimainen yhteinen tarina ja laaditaan markkinointistrategia ja -materiaali kansainvälisen huomion lisäämiseksi. Tuodaan houkuttelevasti esille Suomen yleisiä vahvuuksia ja yritysten menestystarinoita esimerkiksi kansainvälisissä konferensseissa ja vienninedistämismatkoilla. Yhteinen tarina luodaan siten, että kaikki toimijat voivat helposti täydentää sitä omilla viesteillään. (Trafi/Liikennelabra, Business Finland, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö: 2018–).

2. Luodaan Suomen etua ja liikennealan yritysvetoista kasvua tukeva vaikuttamissuunnitelma yritysten ja hallinnon yhteistyönä. Vaikuttamissuunnitelmassa esitellään alan vaikuttamisfoorumit ja sovitaan niihin liittyvistä aktiviteeteista liikennealan kasvun näkökulmasta. Tuodaan aktiivisesti esille suomalaista osaamista ja menestystarinoita. Vaikutetaan aktiivisesti kansainvälisissä foorumeissa ja liikenteen kasvualoja koskevassa kehitystyössä. (Virastot, LVM, ITS Finland: 2018–).