7. Julkisilla hankinnoilla markkinareferenssejä ja skaalautumista

Julkisilla hankinnoilla on tärkeä rooli liikennealan uudistumisessa sekä yritysten kehitystyön ja kasvun tukemisessa. Liikenteen julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on noin neljä miljardia euroa vuodessa. Julkiset hankinnat luovat kysyntää edelläkävijäratkaisuille ja tarvelähtöisistä ratkaisuista syntyy yrityksille referenssejä kansainvälisessä kilpailussa menestymiseen.

Hankintaosaamisen kehittäminen ja toimijoiden välisen tiedonvaihdon lisääminen ovat keskeisessä asemassa kustannustehokkaiden ja liiketoimintaa edistävien ratkaisujen hankinnassa. Onnistuneessa hankinnassa julkissektori saa paremman ratkaisun edullisemmin. Yritys saa mahdollisuuden uuden tuotteen kehitykseen ja hankkii arvokkaan referenssin. Kansainvälisen yhteistyön kautta parannetaan suomalaisyritysten vientimarkkinoille pääsyä.

Innovatiivisten hankintojen mahdollisuudet ovat suurimmat kohteissa, joissa julkisen toimijan tarpeet ja yritysten innovatiiviset ratkaisut ja teknologiat kohtaavat. Yritysten osaaminen automaatiossa, IoT:ssä, massadatassa, data-analytiikassa, tekoälyssä jne. tarjoaa uusia ratkaisuja tuttuihin haasteisiin.

Aktiivinen markkinavuoropuhelu tilaajatahojen ja palveluntuottajien välillä on olennaista tarpeiden ja tarjoaman määrittelyssä ja mahdollisuuksien tunnistamisessa. Ekosysteeminen toiminta edellyttää tilaajien ja toimittajien välistä luottamusta ja avoimuutta. Olennaista on kehittää tiedonvaihtoa ja jakaa oppeja hyvistä ja huonoista kokemuksista. Lähtökohtaisesti tulisi hankkia ratkaisuja ongelmiin, ei tarkkaan määriteltyjä suorituksia taitoteutustapaa.

Sopimusmallien ja immateriaalioikeuskäytäntöjen tulee kannustaa yrityksiä innovoimaan, ja varmistaa samalla markkinoiden toimivuus. Tilaajan ja toimittajan tulee löytää tasapaino hankinnan aikana syntyvien uusien innovaatioiden omistukseen, jotta yritykset saavat kannusteen ja hyödyntämisoikeuden kehittämiensä ratkaisujen laajempaan kaupallistamiseen.

TOIMENPITEET 2018-2022

1. Hankintaosaamisen kehitys. Liikenteen toimiala hyödyntää aktiivisesti innovatiivisten julkisten hankintojen kansallisen osaamiskeskuksen tarjoaman asiantuntija-avun. Osaamiskeskuksen avulla kehitetään kasvuohjelman tavoitteita tukevia modulaarisiin tuotteisiin ja rajapintoihin perustuvia toimintamalleja, jotka mahdollistavat toimivat markkinat ja kannustavat yrityksiä TKI -investointeihin. (Kaikki julkiset hankkijat, Innovatiivisten hankintojen osaa- miskeskus: 2018–).

2. Markkinavuoropuhelun käyminen. Kukin julkinen hankintayksikkö ottaa käyttöön systemaattisen toimintamallin markkinavuoropuhelun toteuttamiseksi kaikissa merkittävissä hankinnoissa. Toimintamalliin sisällytetään tulevaisuuden tarpeiden ennakointi ja innovatiivisten hankintojen suunnitelmallinen edistäminen. Innovatiivisten hankintojen kansantaloudellinen merkitys ja mahdollisuudet varmistetaan strategisella tasolla. (Hallinnonalan virastot, kaupungit ja alan yritystoimijat).

3. Hankintakriteeristön kehitys. Hankintakriteeristöä kehitetään tavoitepohjaiseen suuntaan ratkaisukeskeisyyden sijaan painottaen teknologianeutraliteettia, innovatiivisuutta ja datan avoimuutta. Määritellään sopivan avoimuuden taso eli win-win -tilanne, jossa sekä tilaajat että toimittajat voittavat. (Hallinnonalan virastot, kaupungit ja alan yritystoimijat).

4. Kansainvälinen yhteistyö. Tiivistetään rajat ylittävää hankintayhteistyötä ja yhteismarkkinan syntymistä kaikkiin ilmansuuntiin. Erityisesti yhteispohjoismaisten liikenne- ja inframarkkinoiden kehittymistä tulee edistää sekä varmistaa, ettei eri maiden palveluntuottajilla ole esteitä osallistua kansainväliseen kilpailuun. (Liikennehallinnon toimijat sekä muut kansainvälistä yhteistyötä tekevät tahot: 2018–).

5. Sopimusmallien kehitys. Selvitys ekosysteemipohjaisen toiminnan sopimusmalleista. Immateriaalioikeuksien hyötyjen jakamisen mallit, monitoimijahankkeiden sopimusmallit, immateriaalioikeuksien, riskien ja korvausvastuiden jakamiset. Selvitetään datatalouden tuomat uudet mahdollisuudet (escrow-ratkaisut, lohkoketjut, jne.) ratkaista oikeuksien määrittelyn ja sopimustenhallinnan kysymyksiä. (Hallinnonalan virastot, kaupungit, alan yritystoimijat ja osaamiskeskus).

Hankintoja koskevat toimenpiteet on ohjausryhmässä päätetty yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi.